Skip to content

FEMRIS

FEMRIS je FEM softver koji se bavi simulacijom starenja mladog betona u građevinskoj industriji, uzimajući u obzir njegova mikromehanička svojstva i otpornost na promjenu temperature i vlažnosti.

Simulacija podrazumijeva diskretizaciju, tj. pretvaranje 3D modela građevinske konstrukcije u mrežu konačnih elemenata. Generisanje mreže zasniva se na Delaunay triangulaciji i Voronoi dijagramima. Prednost ovakve mreže ogleda se u bržoj konvergenciji rešenja simulacije, a jedno od glavnih ograničenja je što mrežu nije lako prilagoditi 3D oblicima konstrukcija koje se javljaju u praksi. Primjeri 3D modela građevinskih konstrukcija nalaze se u folderu stl.

ZADATAK

Zadatak ovog projekta je pravljenje interfejsa za generisanje i korišćenje dualne Delaunay-Voronoi mreže.

Mreža se generiše na osnovu ulaznog 3D modela i izabrane gustine tačaka. Svaka Delaunay tačka ima svoju Voronoi ćeliju, a suma zapremina svih Voronoi ćelija treba da bude jednaka zapremini 3D modela konstrukcije.

Pored generisanja mreže potrebno je pristupiti sledećim osobinama mreže:

 • Delaunay:

  • koordinate tačaka
  • veze između tačaka
  • veze odabrane tačke sa ostalim tačkama
 • Voronoi:

  • 3D reprezentacija ćelija
  • zapremina ćelija
  • nalegli poligon između dve ćelije
   • površina
   • glavne ose

Fond za nagrade

Fond za nagrade za uspešnu realizaciju projekta 240.000 dinara, pri čemu se pre ralizacije vrši intervju i potpisuje ugovor o realizaciji.

Literatura

Postojeće biblioteke

C++:

Python: